תחרות מס': 40


תשע"ט (2018-2019)סתיו


כיתות ט'-י'


1. (5 נקודות) הנקודה M היא אמצע הצלע BC במשולש ABC. הנקודה E נמצאת בתוך הצלע AC (ולא בקצוות). נתון כי BE≥2AM. הראו כי למשולש ABC יש זווית קהה.
פתרון

2. (6 נקודות) באי יש דוברי אמת, דוברי שקר, וחנפנים. סידרו 2018 מילידי האי בשורה ושאלו אותם לפי הסדר "האם יש יותר דוברי אמת מדוברי שקר בשורה?". הילידים ענו לפי הסדר ב"כן" ו"לא", כך שכולם שמעו את התשובה. דוברי אמת ענו את התשובה הנכונה, דוברי שקר שיקרו, וחנפנים נתנו את התשובה שרוב האנשים ענו לפניהם; אם הכמות שווה הם ענו "כן" או "לא" באופן שרירותי. סך הכול, בדיוק 1009 אנשים ענו "כן". מהו מספר החנפנים המרבי האפשרי?
פתרון

3. (8 נקודות) מטרתנו היא ליצור מספר שכל ספרותיו הן 7, באמצעות תרגיל חשבון שמשתמש רק בספרה 7, חיבור, חיסור, כפל, חילוק, חזקה וסוגריים. לדוגמא, את המספר 77 אפשר לייצר עם פעמיים הספרה 7, פשוט לרשום 77. האם יש מספר מהצורה 7...77, אותו ניתן לבטא כתוצאה של תרגיל חשבון המשתמש בפחות ספרות 7 משנדרש כדי לכתוב אותו בכתיב עשרוני?
פתרון

4. (8 נקודות) על לוח 7×7 עלולה להיות צוללת 2×2 בלתי נראית; ייתכן גם שאין צוללת והלוח ריק. ניתן למקם על חלק מהמשבצות גלאים. לאחר מכן מפעילים את כל הגלאים בו-זמנית, וכל גלאי מאותת אם על המשבצת שלו יש חלק מהצוללת. מהי הכמות הקטנה ביותר של גלאים שצריך על מנת שנוכל לגלות האם יש צוללת, ואם כן, אילו משבצות היא תופסת?
פתרון

5. (8 נקודות) טרפז שווה שוקיים ABCD שבסיסיו AD ו-BC חסום במעגל שמרכזו O. הישר BO חותך את AD בנקודה E. מרכזי המעגלים החוסמים את ABE ו-DBE הם O1 ו- O2 בהתאמה. הראו כי הנקודות C, O, O1 ו- O2 נמצאות על מעגל אחד.
פתרון

6. הראו כי:
א. (7 נקודות) כל מספר מהצורה 3k-2, כאשר k שלם, ניתן להציג בצורת סכום a2+b3+c3 כאשר a,b,c הם מספרים שלמים.
ב. (3 נקודות) כל מספר שלם ניתן להציג בצורת סכום a2+b3+c3+d3 כאשר a,b,c,d הם מספרים שלמים.
פתרון

7. במדינה וירטואלית יש לפחות שתי ערים. כל כביש מחבר שתי ערים, ומכל עיר אפשר להגיע לכל עיר באמצעות תנועה בכבישים (בין כל שתי ערים עובר לכל היותר כביש אחד). אם ניתן להתחיל לנוע מאחת הערים ולחזור לאותה עיר בלי לעבור פעמיים באותו כביש, המדינה נקראת מורכבת, ואחרת המדינה נקראת פשוטה. ליאור ומנשה משחקים משחק. בהתחלה ליאור קובע כיוון לכל כביש, וממקם תייר באחת הערים. מרגע זה בכל תור ליאור עושה מהלך עם התייר באחד הכבישים בכיוון המותר, ולאחר מכן מנשה משנה את הכיוון בכביש אחד שנכנס או יוצא מהעיר אליה התייר הגיע. מנשה מנצח אם בשלב מסוים ליאור כבר לא יכול לבצע מהלך.
א. (5 נקודות) הראו כי מנשה לא יכול לנצח באף מדינה פשוטה.
ב. (7 נקודות) הראו כי מנשה יכול לנצח בכל מדינה מורכבת.
פתרון

כיתות יא'-יב'

1. (5 נקודות) באי יש דוברי אמת, דוברי שקר, וחנפנים. סידרו 2018 מילידי האי בשורה ושאלו אותם לפי הסדר "האם יש יותר דוברי אמת מדוברי שקר בשורה?". הילידים ענו לפי הסדר ב"כן" ו"לא", כך שכולם שמעו את התשובה. דוברי אמת ענו את התשובה הנכונה, דוברי שקר שיקרו, וחנפנים נתנו את התשובה שרוב האנשים ענו לפניהם; אם הכמות שווה הם ענו "כן" או "לא" באופן שרירותי. סך הכול, בדיוק 1009 אנשים ענו "כן". מהו מספר החנפנים המרבי האפשרי?
פתרון

2. (7 נקודות) המשולש ABC חד-זוויות, וכל צלעותיו שונות. מרכז המעגל החוסם של המשולש הוא O, ושניים מהגבהים הם AHa ו- BHB. הנקודות X ו-Y סימטריות לנקודות AHa ו- HB ביחס לאמצעי הצלעות BC ו-AC בהתאמה. הראו כי הישר CO מחלק את הקטע XY לשני חלקים שווים.
פתרון

3. הראו כי:
א. (6 נקודות) כל מספר מהצורה 3k-2, כאשר k שלם, ניתן להציג בצורת סכום a2+b3+c3 כאשר a,b,c הם מספרים שלמים.
ב. (2 נקודות) כל מספר שלם ניתן להציג בצורת סכום a2+b3+c3+d3 כאשר a,b,c,d הם מספרים שלמים.
פתרון

4. (8 נקודות) יש לדניאל מישור אינסופי שמחולק למשבצות. בהתחלה צבוע מספר סופי של משבצות בשחור. על המישור מונח מצולע מנייר, M, שמורכב ממשבצות; יש בו יותר ממשבצת אחת והוא מונח על המישור לפי קווי המשבצות. מותר להזיז את M מבלי לסובב, בכל מרחק לכל כיוון, כך שגם אחרי ההזזה הוא יהיה מונח לפי המשבצות. אם, לאחר הזזה מסוימת, M מכסה משבצות שבדיוק אחת מהן לבנה, משבצת זו נצבעת בשחור. הראו כי קיימת משבצת לבנה שאף פעם לא תיצבע בשחור, לא משנה איך יזיזו את M.
פתרון

5. (8 נקודות) שלושת התיכונים במשולש מחלקים את זוויותיו ל-6 זוויות, שבדיוק k מהן גדולות מ-30o. מהו הערך המרבי של k?
פתרון

6. (9 נקודות) על ציר המספרים סומנו אינסוף מספרים טבעיים. כאשר גלגל מתגלגל על הציר, כל נקודה מסומנת משאירה עליו סימן נקודתי. הוכיחו כי קיים מספר ממשי R, כך שאם מגלגלים גלגל שרדיוסו R אז על כל קשת של המעגל שגודלה הזוויתי 1o יישאר סימן אחד לפחות.
פתרון

7. דוד ואוריה משחקים משחק. נתונות n>1 ערים, ובכל עיר כמות שווה של תושבים. בהתחלה לכל תושב יש מטבע אחד בדיוק (המטבעות זהים). בכל תור דוד בוחר מועצה המורכבת מתושב אחד מכל עיר, ואוריה לוקח את כספם של חברי המועצה, ומחלק אותו ביניהם מחדש כך שחלוקת הכסף תהיה שונה מהחלוקה שהייתה לפני המהלך. דוד מנצח אם בכל עיר יש לפחות אדם אחד ללא כסף. הראו שדוד יוכל לנצח אם בכל עיר:
א. (10 נקודות) יש בדיוק 2n תושבים.
ב. (4 נקודות) יש בדיוק 2n-1 תושבים.
פתרון

אביב


כיתות ט'-י'


1. (5 נקודות) המלך נותן משימה לשני קוסמים: הקוסם הראשון צריך לבחור 7 שלמים חיוביים שונים שסכומם 100, ולומר אותם למלך בסודיות. המלך מגלה לקוסם השני רק את המספר הרביעי בגודלו. הקוסם השני צריך לגלות מכך את כל שבעת המספרים. האם הם בטוח יכולים להצליח? אין להם הזדמנות לתאם אסטרטגיה קודם לכן.
פתרון

2. (7 נקודות) 2019 חרגולים נקודתיים יושבים על ישר במצב התחלתי כלשהו. בכל מהלך, חרגול קופץ מעל חרגול אחר, לנקודה באותו מרחק ממנו אך בצד השני. כאשר החרגולים קופצים רק ימינה, הם יכולים להגיע מהמצב ההתחלתי למצב בו שניים מהחרגולים נמצאים במרחק מילימטר אחד. הוכיחו שמאותו מצב התחלתי, החרגולים יכולים לקפוץ רק שמאלה ולהגיע למצב בו שניים מהחרגולים נמצאים במרחק מילימטר אחד.
פתרון

3. (7 נקודות) על מישור הדביקו שני דיסקים מעץ בצורת עיגולים חופפים, אחד בצבע ירוק ואחד בצהוב. נתון גם משולש מעץ שצלע אחת שלו צבועה בירוק ואחת בצהוב. ניתן להזיז אותו במישור, כך שהדיסקים נמצאים תמיד מחוץ למשולש, והצלעות הצבועות של המשולש משיקות תמיד לדיסקים המתאימים (צלע ירוקה לדיסק ירוק, צלע צהובה לדיסק צהוב), ונקודות ההשקה אינן בקודקודים. הוכיחו שהישר המכיל את חוצה הזווית שנמצאת בין הצלע הירוקה לצלע הצהובה, מכיל תמיד נקודה קבועה במישור.
פתרון

4. (8 נקודות) במצולע משוכלל בעל 100 צלעות, נצבעו כל הצלעות והאלכסונים: קטע נצבע באדום אם כמות זוגית של קודקודים מפרידה בין שני קצוות הקטע, ובכחול אם כמות אי-זוגית מפרידה ביניהם (למשל, כל אחת מצלעות המצולע נצבעה באדום). בכל קודקוד של המצולע רשמו מספר, כך שסכום כל ריבועי המספרים הוא 1. על כל קטע צבוע רשמו את מכפלת המספרים שבקצוות שלו. סכום המספרים על הקטעים הכחולים הוא B, וסכום המספרים על הקטעים האדומים הוא R. מה הערך המקסימלי האפשרי עבור R–B ?
פתרון

5. (9 נקודות) צריך לסדר את המספרים 1,2,…,n2 בטבלה n×n, כך שכל שני מספרים עוקבים נמצאים בתאים שחולקים צלע, וכל שני מספרים בעלי אותה שארית בחלוקה ב-n יהיו בשורה שונה ובעמודה שונה. עבור אילו ערכי n>1 זה אפשרי?
פתרון

6. (9 נקודות) נקודה K סומנה בתוך משולש שווה שוקיים ABC כך ש-AB=BC=CK וגם ∠KAC=30°. מצאו את גודל הזווית ∠AKB.
פתרון

7. (12 נקודות) נתונות 100 ערימות, ובכל ערימה 400 אבנים. בכל מהלך, אבנר בוחר שתי ערימות, מוריד אבן אחת מכל אחת מהן, ומקבל כמות נקודות השווה להפרש (האי-שלילי) בין כמויות האבנים בשתי הערימות. אבנר חייב להוריד את כל האבנים בסופו של דבר. מהו סכום הנקודות המקסימלי שאבנר יכול להרוויח?
פתרון

כיתות יא'-יב'

1. (5 נקודות) על מסך המחשב מופיע מספר שלם חיובי המתחלק ב-7. סמן העכבר מסמן רווח בין שתי ספרות סמוכות של המספר. הוכיחו שקיימת ספרה שאפשר להכניס אותה לתוך הרווח כמה פעמים שנרצה, ותמיד המספר יתחלק ב-7.
פתרון

2. (6 נקודות) 2019 חרגולים נקודתיים יושבים על ישר במצב התחלתי כלשהו. בכל מהלך, חרגול קופץ מעל חרגול אחר, לנקודה באותו מרחק ממנו אך בצד השני. כאשר החרגולים קופצים רק ימינה, הם יכולים להגיע מהמצב ההתחלתי למצב בו שניים מהחרגולים נמצאים במרחק מילימטר אחד. הוכיחו שמאותו מצב התחלתי, החרגולים יכולים לקפוץ רק שמאלה ולהגיע למצב בו שניים מהחרגולים נמצאים במרחק מילימטר אחד.
פתרון

3. (7 נקודות) על מישור הדביקו שני דיסקים מעץ בצורת עיגולים (לא בהכרח חופפים), אחד בצבע ירוק ואחד בצהוב. נתונה גם זווית אינסופית שקרן אחת שלה צבועה בירוק והשנייה בצהוב. ניתן להזיז אותה במישור, כך שהדיסקים נמצאים תמיד מחוץ לזווית, והקרניים משיקות תמיד לדיסקים המתאימים (קרן ירוקה לדיסק ירוק, קרן צהובה לדיסק צהוב), ונקודות ההשקה אינן בקודקוד הזווית. הוכיחו שניתן לסמן קרן כלשהי שעוברת דרך קודקוד הזווית (ונעה ביחד עם הזווית) כך שלא משנה איך מזיזים את הזווית, הקרן עוברת בנקודה קבועה במישור.
פתרון

4. (8 נקודות) צריך לסדר את המספרים 1,2,…,n2 בטבלה n×n, כך שכל שני מספרים עוקבים נמצאים בתאים שחולקים צלע, וכל שני מספרים בעלי אותה שארית בחלוקה ב-n יהיו בשורה שונה ובעמודה שונה. עבור אילו ערכי n>1 זה אפשרי?
פתרון

5. הטילו פירמידה משולשת במאונך על מישור המכיל את אחת מפאותיו, והתקבל טרפז עם שטח 1 שאינו מקבילית.
א. (4 נקודות) האם יתכן שנטיל במאונך את הפירמידה על מישור המכיל את אחת מהפאות האחרות, ויתקבל ריבוע עם שטח 1?
ב. (4 נקודות) אותה שאלה על ריבוע עם שטח 1/2019.
פתרון

6. (8 נקודות) פנינה ויוסי משחקים משחק. לכל 5 משתנים שונים מבין x1, x2,…, xn יש כרטיס יחיד עליו רשומה מכפלתם. פנינה ויוסי לוקחים כרטיסים לפי התור, פנינה מתחילה. כאשר כל הכרטיסים נלקחו, יוסי נותן ערכים למשתנים איך שמתחשק לו, כל עוד מתקיים 0≤x1≤x2≤…≤xn . האם יוסי יכול לדאוג לכך שסכום המכפלות המצוינות על הכרטיסים שלו יהיה גדול יותר מסכום המכפלות על הכרטיסים של פנינה?
פתרון

7. (12 נקודות) נתבונן בקווים שבורים במישור משובץ שמתחילים בנקודה (0,0) עם קודקודים בנקודות שלמות, וכל קו הולך ימינה או כלפי מעלה. לכל קו כזה נתאים תולעת: הצורה שמורכבת מכל המשבצות שיש להן לפחות נקודה משותפת אחת עם הקו השבור. הראו שכמות התולעים שניתן לפרק לדומינו בדיוק ב-n דרכים, כאשר n גדול מ-2, שווה בדיוק לכמות השלמים החיוביים שקטנים מ-n וזרים ל-n. (התולעים נחשבות לזהות, אם הן מורכבות מאותן המשבצות) הערה: דומינו הוא מלבן 2×1 העשוי ממשבצות.
פתרון